Zapowiedź – XIV sesja Rady Miasta Białystok – 23.09.2019 r.

Po wakacyjnej przerwie do pracy wracają radni i radne. Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta odbędzie się 23 września. Jak się przyjęło, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał:

https://www.bip.bialystok.pl/wladze/aktualnosci/radamiastabialystok/xiv-sesja-rady-miasta-bialystok-w-dniu-23-wrzesnia-2019-r-.html

Radni i radne zaczną od przyjemnego punktu dotyczącego wręczenia Nagród Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Merytoryczną pracę Rada Miasta rozpocznie od punktu dotyczącego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2019 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości.

Następnie radni rozpatrzą projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom: na osiedlu Bema i na osiedlu Dziesięciny. W Białymstoku mają się pojawić ulice: Metrologów i Pigwowa.

Kolejna uchwałą jest uchwałą techniczną. Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2030 plus”.

Ważnym punktem w proponowanym porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030″. Projekt dostępny jest w druku nr 184: https://www.bip.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.51906

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Karta Aktywnego Seniora” (druk nr 185).

Radni i radne rozpatrzą projekt uchwały w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku. Doprecyzowaniu mają ulec zapisy kto dokładnie jest uprawniony do określonych ulg.

Punkt 11 to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Jest to uchwała techniczna zmieniająca błędy pisarskie w poprzedniej uchwale. Następną jest właściwa uchwała w sprawie pomników przyrody położonych na terenie miasta Białystok.

Kolejny – 7 punkt w porządku obrad to uchwały techniczne oraz sprawozdania i informacje:

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Władysława Raginisa
do kategorii dróg gminnych
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego
– Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
– Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Białymstoku na obszarach Powiatu Białostockiego, Sokólskiego i Grodzkiego Miasta Białystok za rok 2018.
– Informacja z wykonania uchwał Rady Miasta Białystok według stanu na dzień 26 sierpnia 2019 r.
– Informacja o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informacja o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

W porządku obrad jest także pozycja pt. wolne wnioski i informacje. To czas kiedy radni i radne poruszają kwestie, które nie zmieściły się wcześniej w trakcie trwania sesji. Ważna informacja: porządek obrad może ulec zmianom w trakcie trwania sesji.