Zapowiedź – XII sesja Rady Miasta Białystok – 18.06.2019 r.

18 czerwca kwietnia odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Białystok. Radni i radne spotkają się, jak się przyjęło, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza. Tym razem sesja Rady rozpocznie się wyjątkowo o godz. 11:00.

 

Będzie to szczególna sesja. Po pierwsze radni i radne spotkają się ostatni raz przed wakacjami, po drugie głosowane mają być istotne punkty z perspektywy oceny pracy Prezydenta. Rada Miasta podejmie uchwały sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Białegostoku wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium.

 

– proponowany porządek obrad: http://www.bip.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.49192

– projekty uchwał: http://www.bip.bialystok.pl/wladze/aktualnosci/radamiastabialystok/xii-sesja-rady-miasta-bialystok-w-dniu-18-czerwca-2019-r-.html

 

Sesja rozpocznie się wspomnianym punktem o udzieleniu Prezydentowi Miasta Białegostoku wotum zaufania. Głosowanie nad wotum zaufania dla organu wykonawczego jest nowością w samorządzie i jest wynikiem zmian ustawowych wprowadzonych w 2018 roku. Prezydent ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta raportu o stanie Miasta Białegostoku w terminie do 31 maja. Raport dotyczy roku poprzedniego i jest podsumowaniem działalności Prezydenta.

 

Kolejny punkt to rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2018 r., sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2018 r. Oba są wstępem do głosowania nad absolutorium dla Prezydenta.

 

Następnym punktem jest głosowanie nad uchwałą w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku. Studium to nic innego jak swego rodzaju „konstytucja” dotycząca zagospodarowania przestrzennego.

 

Radni zajmą się także zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2018 rok.

 

Kolejne dwa punkty dotyczą nowych nazw ulic w Białymstoku. Jedna z ulic na os. Centrum otrzyma nazwę Kapitana WP Weroniki Topór. Na os. Dojlidy pojawi się ul. Karola Modzelewskiego.

 

Punkty od 12 do 16 włącznie, są uchwałami technicznymi i dotyczą zmian kategorii ulic.

 

Następnie radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

 

Istotnym punktem będzie na pewno projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku”. Niejako kontynuacją tej uchwały będzie kolejny punkt, w którym radni przyjmą „Aneks nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020”. Jak czytamy w uzasadnieniu modyfikacja wynika z nowej koncepcji zakupu 25 szt. autobusów elektrycznych zamiast zakupu 20 szt. niskoemisyjnego taboru.

 

Punkty od 24 do 36 proponowanego porządku obrad dotyczą kwestii edukacji. Radni rozpatrzą m.in. projekty uchwał w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019. Zajmą się też projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

Kolejny punkt dotyczy ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku. Radni zaopiniują także kandydatów zgłoszonych na ławników. Jednym z ostatnich punktów będzie rozpatrzenie projektu odpowiedzi na petycję o nadanie nazwy „100-lecia Praw Kobiet”.

 

W porządku obrad jest także pozycja pt. wolne wnioski i informacje. To czas kiedy radni i radne poruszają kwestie, które nie zmieściły się wcześniej w trakcie trwania sesji.