Zapowiedź – X sesja Rady Miasta Białystok – 15.04.2019 r.

15 kwietnia odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Białystok. Radni i radne spotkają się, jak się przyjęło, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza. Sesja RMB rozpocznie się o godz. 9.00. W programie m.in. sprawy dotyczące bursy szkolnej i internatów, plan miejscowy dla osiedla Piaski, działalność MOPR i obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Sesja 15 kwietnia zapowiada się krótko. Zgodnie z porządkiem obrad radni rozpoczną obrady od projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania mu Statutu. W uzasadnieniu projektu czytamy, że uchwała ma związek z dezaktualizacją podstaw prawnych. W związku z tym zachodzi również potrzeba wprowadzenia korekt redakcyjnych oraz dostosowania treści Statutu BPN-T do obowiązujących przepisów i aktów normatywnych.

 

W punkcie 4 radni rozpatrzą rozpatrzą projekt „uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia”. Za tak długą nazwą kryje się uchwała techniczna dotycząca funkcjonowania bursy szkolnej i 8 internatów na terenie Białegostoku. Są to publiczne placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Kolejny punkt (nr 5) to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Obecnie na terenie Białegostoku funkcjonują trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok i powyższy projekt uchwały dotyczy kwestii technicznych regulujących umożliwienie dyrektorom poradni podjęcie decyzji o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom spoza terenu działania danej poradni.

 

Następnie uchwała w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok (druk nr 92). Po nowelizacji dochody budżetu Miasta mają wynieść 2.128.123.325 zł (zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.436.658 zł). Planowana nadwyżka operacyjna budżetu, jeśli radni przyjmą ten punkt bez zmian, ma wynieść 42.031.884 zł. Wydatki budżetu Miasta ustalone są na kwotę 2.320.761.086 zł. Wraz ze zmianą budżetu zmienia się również tzw. WPF czyli Wieloletnia Prognoza Finansowa.

 

Kolejny punkt to rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. M. Curie-Skłodowskiej i Legionowej) – etap I (druk nr 97).

 

Następnie radni rozpatrzą projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. W Szpitalu Miejskim funkcjonuje Rada Społeczna i do kompetencji Rady Miasta należy powoływanie jej członków.

 

Punkt 7 to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu. Jest to uchwała techniczna wynikająca z konieczności uporządkowania istniejącego stanu rzeczy tj. zaktualizowanie danych dotyczących świadczonych usług operatorskich dla wybranych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok.

 

W punkcie 8 radni zajmą się nadaniem nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 8 – Antoniuk. Nadanie nazwy ulicy imieniem Jadwigi Klimkiewiczowej podyktowane jest chęcią uhonorowania pierwszej kobiety zasiadającej w prezydium białostockiej Rady Miejskiej po I wojnie światowej.

 

W punkcie 9 Rada Miasta rozpatrzy projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2019. Jest to kolejna uchwała techniczna wynikająca z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), zobowiązującej daną radę gminy corocznie do dnia 20 maja, do określenia w drodze uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego.

 

W kolejnym punkcie Rada Miasta Białystok rozpatrzy projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W myśl zapisów uchwały wystarczy zebrać grupę 300 mieszkańców i mieszkanek posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, aby wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. To ważne narzędzie partycypacji społecznej i demokracji uczestniczącej.

 

Na zakończenie radni rozpatrzą skargę Pana A.S. na działalność MOPR-u i ocenią zasoby pomocy społecznej Miasta Białystok za 2018. Dodatkowo zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2018, sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białystok na lata 2018-2020 za rok 2018 oraz informacją o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informacją o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 do 31 marca 2019 r.

 

W porządku obrad jest także pozycja pt. wolne wnioski i informacje. To czas kiedy radni i radne poruszają kwestie, które nie zmieściły się wcześniej w trakcie trwania sesji. Ważna informacja: porządek obrad może ulec zmianom w trakcie trwania sesji.