Zapowiedź – VII sesja Rady Miasta Białystok – 25.02.2019 r.

Kolejna sesja Rady Miasta Białystok odbędzie 25 lutego 2019 roku. Radni i radne spotkają się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza. Obrady rozpoczną się o godz. 9:00. Radni zajmą się m.in. sprawami budżetowymi, opłatami za korzystanie z miejskich obiektów oraz programem opieki nad zwierzętami.

Na wstępie rozpatrzony zostaną dwa projekty stanowisk: dotyczące upamiętnienia tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (pkt 3) oraz w sprawie postulatów podwyżek płac dla nauczycieli (pkt 4).

 

Następnie w punkcie 5 radni zajmą się projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok. Jest to nic innego jak nowelizacja uchwały przyjętej przez radę w grudniu 2019 roku. W tym przypadku zwiększony ma zostać plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.717.379 zł oraz plan dochodów własnych gminy o kwotę 837.929 zł. Jeśli radni przyjmą uchwałę plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku będzie wynosić 2.125.357.719 zł, a plan wydatków budżetu Miasta 2.317.995.480 zł. Wraz ze zmianą budżetu w punkcie 6 zmieni się również tzw. WPF czyli Wieloletnia Prognoza Finansowa.

 

W punkcie 7 radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu. Uchwała dotyczy wparcia z budżetu Miasta Białystok dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie połączeń kolejowych na odcinku Białystok-Kowno. Kwota wynosi 100.000 zł, dzięki której kolejny rok będziemy mogli podróżować bezpośrednim pociągiem do litewskiego Kowna.

 

Punkt nr 8 w porządku obrad dotyczy upamiętnienia siedziby Powiatowej Komendy Uzupełnień w formie tablicy pamiątkowej.

 

Kolejny punkt (nr 9) to uchwała w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 5 – Piaski oraz ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum. Chodzi o zmianę nazwy Placu im. Zbigniewa Simoniuka na Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jest to niewielki plac między ulicą Skłodowskiej i Akademicką. W tym momencie stoi tam pomnik upamiętniający Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Zbigniew Simoniuk swoje miejsce znajdzie na małej uliczce odchodzącej od ulicy Malmeda.

 

Następny w porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku (punkt nr 10). Radni ustalą cennik opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białymstoku, za korzystanie z basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku oraz za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej.

 

Rada w punkcie 11 rozpatrzy także projektu uchwały w sprawie założenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku. W uzasadnieniu czytamy, że nowe liceum ma powstać na skutek zgłaszanego zapotrzebowania ze strony rodziców uczniów zamieszkałych w Białymstoku na doskonalenie nauczania sportowego w dziedzinie pływania.

 

Kolejny punkt (13) dotyczy zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Podobny jest projekt uchwały z punktu nr 15, zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku. Są to uchwały „techniczne” dotyczące zmian w odpowiednich statutach, regulaminach itp.

 

Następny punkt (14) jest szczególnie ważny dla właścicieli zwierząt oraz ich czworonożnych podopiecznych. Pod głosowanie trafi bowiem „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2019 roku”. Jest to uchwała podejmowana co roku. W uzasadnieniu czytamy, że główne założenia Programu dotyczą: zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachorowań na wściekliznę, zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez popularyzację i prowadzenie sterylizacji i kastracji, zwiększenia poziomu adopcji bezdomnych zwierząt, edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Dotychczasowo w ramach ww. Programu prowadzone być mają różne działania, w tym m.in.:
– akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w ramach umów zawieranych przez miasto,
– sterylizacje i kastracje zwierząt schroniskowych,
– promocyjne znakowanie psów z terenu Białegostoku,
– akcje adopcyjne organizowane przez Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.

 

Kolejna uchwała (pkt 17) dotyczy śmieci, a dokładnie frakcji jakie będą odbierane przez Miasto Białystok. W projekcie uchwały czytamy, że w tzw. Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą w szczególności następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) odpady zielone,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
14) zużyte opony,
15) popiół i żużel z palenisk domowych.”.

 

Następnie radni i radne rozpatrzą punkty 18-21 dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Najpierw dwa projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:
– części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza),
– części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie ulic Armii Krajowej i Niskiej,
oraz
rozpatrzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
– części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Nowy Świat) – etap I.,
– części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej).

 

Zmianie ma ulec też Statut Miasta Białegostoku (pkt 22). Dyskutowane będą także zmiany dotyczące regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku (pkt 23).

 

Ostatnim merytorycznym punktem (nr 24) będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku. Jest to propozycja klubu PiS i dotyczyć ma zwiększenia ulg za przejazdy komunikacją miejską, a dokładnie objęcia bezpłatną komunikacją także uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Białegostoku.

 

Na zakończenie sesji przedłożone zostanie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok za 2018 (pkt 25). Prezydent Miasta Białegostoku ma także poinformować o aktach prawnych w okresie od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia.

 

W porządku obrad jest także pozycja 28 pt. wolne wnioski i informacje. To czas kiedy radni i radne poruszają kwestie, które nie zmieściły się wcześniej w trakcie trwania sesji.