Zapowiedź – VI sesja Rady Miasta Białystok – 11.01.2019 r.

11 stycznia odbędzie się pierwsza w nowym roku sesja Rady Miasta Białystok. Radni i radne spotkają się, jak się przyjęło, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza. Z nową kadencją 2018 – 20123 nastąpiła zmiana w godzinie rozpoczęcia sesji. W poprzedniej kadencji rada zaczynała pracę o godz. 10:00, w obecnej kadencji radni i radne spotykają się już o godz. 9:00. Wedle zapowiedzi wcześniejsze rozpoczynanie posiedzeń sesji stanie się przyjętą praktyką.

Proponowany porządek obrad w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: LINK

 

Pierwsza sesja w nowym roku zapowiada się krótko. Radni rozpoczną obrady od nadania nazwy rondu u zbiegu osiedli Mickiewicza i Dojlidy (punkt nr 3). Powstało ono w wyniku prac przy ul. Ciołkowskiego. Ma otrzymać nazwę: „Rondo Andrzeja Bronisława Meyera”. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały: „Propozycja nadania nazwy Rondo Andrzeja Bronisława Meyera podyktowana jest chęcią uhonorowania człowieka szlachetnych czynów, szczerze oddanego pracy na rzecz rozwoju miasta, w pełni zasługującego na uczczenie jego pamięci. Andrzej Bronisław Meyer był ekonomistą, przedsiębiorcą, samorządowcem, w latach 2011-2014 Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku, w latach 2014-2015 Wojewodą Podlaskim”.

 

Kolejne punkty (6-9) dotyczącą wydania przed Radę Miasta Białystok opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry przy ul. Rynek Kościuszki 11. W projekcie uchwał czytamy, że pozytywną opinię przedstawiła Policja i Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego. Głosowanie Rady Miasta jest wymogiem formalnym przed lokalizacją nowych kasyn i wynika z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Kolejny punkt (nr 10) to uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok. Posiadanie tego dokumentu jest obowiązkiem gmin. Zawiera on wytyczne co do minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sposobu rozliczeń w oparciu o ceny, stawki opłat ustalone w taryfach oraz warunki przyłączania do sieci.

 

Następny – punkt nr 11 powinien szczególnie zainteresować białostockie środowisko sportowe. Tytuł projektu uchwały mówi sam za siebie i dotyczy wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. W projekcie uchwały znaleźć można szczegóły takie jak: tryb przyznawania stypendiów sportowych czy tryb przyznawania nagrody za wybitny sukces sportowy. W uzasadnieniu czytamy, że zapisy nowej uchwały uszczegóławiają tryb uzyskania dotacji, określając m.in. na jakie tytuły można wydatkować środki oraz jakie są kryteria przyznawania dotacji. Wprowadzają stypendia sportowe dla zawodników – mieszkańców Białegostoku: Stypendia Mistrzów za wybitne sukcesy sportowe i stypendia sportowe dla zawodników uzyskujących wysokie wyniki. Uszczegóławiają przyznanie nagród za wyniki sportowe – doroczne nagrody sportowe za wysokie wyniki sportowe w kategoriach: Najlepszy Sportowiec, Najlepszy Trener, Najlepszy Młody Sportowiec – do 21 roku życia, Zasłużony dla białostockiego sportu – nagroda pieniężna za całokształt działalności sportowej oraz Wybitny sukces sportowy.

 

Kolejny – 12 punkt w porządku obrad dotyczy projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego. W skrócie, jest to uchwała do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku budżet obywatelski jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W Białymstoku jest to uchwała ramowa – szczegóły mają się pojawić w formie zarządzeń Prezydenta.

 

Punkt 13 w porządku obrad dotyczy przystąpienia Białegostoku do Związku Miast Polskich. Jest to największą tego typu organizacja w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast mającym na celu promocję idei samorządu terytorialnego, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wsparcie eksperckie i merytoryczne. Jeśli Rada Miasta przyjmie uchwałę, Białystok dołączy do tej organizacji. Nasze miasto w ZMP reprezentować będzie Prezydent.

 

Ostatni merytoryczny punkt w porządku obrad ma nr 14 i dotyczy utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku. Od 1996 roku w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. W uzasadnieniu czytamy, że w związku ze zbliżającym się wskazanym terminem ustawowym, zasadnym jest wyłączenie środowiskowego domu samopomocy ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku i utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta Białegostoku.

 

Na zakończenie – w punkcie 15 Prezydent przedstawi sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przyjętą praktyką w przypadku tego typu punktów jest rozesłanie sprawozdania do radnych. W porządku obrad jest także pozycja pt. „wolne wnioski i informacje”. To czas kiedy radni i radne poruszają kwestie, które nie zmieściły się wcześniej w trakcie trwania sesji.

Ważna informacja: porządek obrad może ulec zmianom w trakcie trwania sesji.