Zapowiedź – nadzwyczajna sesja Rady Miasta Białystok – 23.08.2019 r.

Radni i radne spotkają się wyjątkowo na wakacjach. Przyjęło się, że w tym okresie Rada Miasta nie obraduje, ale zdarzają się szczególne sytuacje, dla rozwiązania których zwoływane są tzw. nadzwyczajne sesje. Jedną z nich będzie posiedzenie Rady Miasta Białystok zwołane na 23 sierpnia 2019. Radni i radne spotkają się tym razem w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta przy ul. Słonimskiej 1. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00.

Porządek obrad przewiduje realizację dwóch punktów:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skarga dotyczy decyzji Wojewody, który stwierdził nieważność uchwały Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.