Relacja – X sesja Rady Miasta Białystok – 15.04.2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9.05 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym.

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych i już na wstępie nastąpiły zmiany w porządku obrad.

Prezydent zawnioskował o wprowadzenie następujących projektów uchwał i punktów:

– zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok
– zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036.

Radny Moskwa poprosił o włącznie do porządku obrad projektu stanowiska RMB w sprawie poparcia protestujących pracowników oświaty.
Radny Dębowski zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad punktu o informacji Prezydenta n.t wykupu mieszkań komunalnych.


Ostateczny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miasta Białystok.
3. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miasta Białystok w sprawie poparcia protestujących pracowników oświaty.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku 2019.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania Statutu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 8 – Antoniuk.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2019.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadawania nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku.
16. Przekazanie Prezydentowi Miasta Białegostoku do rozpatrzenia skargi Pana A.S. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
17. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2018.
18. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Białystok za rok 2018.
19. Sprawozdanie z realizacji 3-letniego Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białystok na lata 2018-2020 za rok 2018.
20. Informacja o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informacja o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 do 31 marca 2019 r.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie sesji.


Ad. 2

Rada przyjęła protokoły z poprzednich sesji o nr VIII i IX.

Ad. 3
Radny Moskwa zaprezentował treść stanowiska w sprawie poparcia protestujących pracowników oświaty wraz z uzasadnieniem. Rada podjęła uchwałę o poparciu protestujących nauczycieli.

Ad. 4
Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nowelizacji budżetu Miasta Białegostoku. Po dyskusji Rada podjęła uchwałę.

Ad. 5
W nawiązaniu do punktu wcześniejszego Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska przedstawiła projekt stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwała została podjęta.

Ad. 6
Przedstawicielka Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprezentowała projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania Statutu. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 7
Dyrektorka Departamentu Edukacji Ewa Mituła przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 8
Dyrektorka Departamentu Edukacji Ewa Mituła przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 9
Przewodniczący – Łukasz Prokorym przedstawił uchwałę zmieniającą wcześniejszą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Radapodjęła uchwałę.

Ad. 10
Pani Monika Kamińska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej wcześniejszą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 11
Rada podjęła uchwałę o nadaniu nazwy ulicy na os. Antoniuk imieniem Jadwigi Klimkiewiczowej.

Ad. 12
Anna Janczyło-Morzy przedstawiła uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2019. Zgodnie z projektem uchwały oficjalnie w Białymstoku jest tylko jedno kąpielisko „Plaża miejska na terenie Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy” zlokalizowane w Białymstoku przy ul. Plażowej. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 13
Dyrektor Biura Rady Miasta Andrzej Matys przedstawił projekt w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Warto wiedzieć, że inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób posiadających czynne prawa wyborcze do Rady. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 14
Pani Monika Kamińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 15
Przewodniczący – Łukasz Prokorym przedstawił uchwałę w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 16
Przewodniczący – Łukasz Prokorym poinformował, że do Rady Miasta wpłynęła skarga  na działalność MOPR. Radni podjęli uchwałę o przekazaniu sprawy rozpatrzenia skargi do Prezydenta.

Ad. 17
Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności MOPR za 2018 rok.

Ad. 18
Rada zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej Miasta Białystok za rok 2018.

Ad. 19
Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białystok na lata 2018-2020 za rok 2018.

Ad. 20
Rada zapoznała się z informacją o bieżącej pracy Prezydenta.

Ad. 21
Wśród wielu wolnych wniosków pojawił się głos radnego Kalinowskiego, który zaprosił radnych do złożenia wizyty pod białostockim Kuratorium, gdzie w dniu sesji RMB zebrała się grupa aby wesprzeć białostockich nauczycieli.

Ad. 22
W związku z porządkiem obrad Przewodniczący o godz. 10:50 zamknął obrady.