Relacja – XI sesja Rady Miasta Białystok – 20.05.2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9:10 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miasta – Łukasz Prokorym.

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych i już na wstępie nastąpiły zmiany w porządku obrad.

Prezydent zawnioskował o wprowadzenie następujących projektów uchwał i punktów:

– zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok,
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok,
– w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok,
– w sprawie zmiany statutu MOPR w Białymstoku,
– w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok,
– w sprawie ustalenia nr porządkowego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku,
– w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach,
– sprawozdanie dotyczące Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018.

 

Prezydent zawnioskował także o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez samorządowy zakład budżetowy Cmentarz Miejski w Białymstoku.

 

Ponadto Przewodniczący Rady Miasta zawnioskował o poszerzenie porządku obrad następujące projektu uchwał:

– nadanie nazwy skwerowi na os. Centrum,
– w sprawie powołania składy osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej,
– w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ul. Maczka).

 

Ostateczny porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Białystok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) – etap II.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlach: nr 9 – Jaroszówka oraz nr 14 – Mickiewicza.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 oraz w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku (druk nr 125).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nr porządkowego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku przy ul. Konopnickiej 3.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadku określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na osiedlu nr 1 – Centrum.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
23. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej miasta Białystok w roku 2018.
24. Sprawozdanie rok 2018 z wykonania Uchwały Rady Miasta Białystok XXXIV/377/12 z 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
25. Sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Aktywnego Seniora”.
26. Informacja z wykonania uchwał Rady Miasta Białystok według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r.
27. Informacja o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informacja o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 do 30 kwietnia 2019 r.
28. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Białystok z 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie sesji.

Ad. 2
Rada przyjęła protokół z X sesji.

Ad. 3
Przewodniczący Rady – Łukasz Prokorym przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku. Kapituła wcześniej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. Po dyskusji stosunkiem głosów 16 za, 12 przeciw, Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku dla Pawła Adamowicza.

Ad. 4
Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nowelizacji budżetu Miasta Białegostoku. Po dyskusji Rada podjęła uchwałę.

Ad. 5
Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 6
Dyrektor Departamentu Urbanistyki Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Centrum rejon ul. św. Rocha i Sukiennej). Po rozpoznaniu uwag Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu.

Ad. 7
Dyrektor Departamentu Urbanistyki Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Mickiewicza rejon ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 8
Dyrektor Departamentu Urbanistyki Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej na odcinku od ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 9
Rada Miasta dokonała zmian w nazwach ulic Królika i Ametystowej.

Ad. 10
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia numeru porządkowego Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 oraz w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Ad. 11 i 12
Rada podjęła uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokali.

Ad. 13
Marzena Dubowska zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 14
Agnieszka Górska przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 15
Agnieszka Górska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany statutu MOPR. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 16
Agnieszka Górska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 17
Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia nr porządkowego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku.

Ad. 18
Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ad. 19
Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku.

Ad. 20
Rada przyjęła uchwałę o nadaniu skwerowi na os. Centrum nazwę „Skwer Dobrego Sąsiedztwa”.

Ad. 21
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania nowego składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 22
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania nowego składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury. Rada podjęła uchwałę.

Ad. 23-28
Rada zapoznała się ze sprawozdaniami i informacjami zgodnie z porządkiem obrad.

Ad. 29
Radni i radne nie zgłosili wolnych wniosków.

Ad. 30
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący o godz. 11:40 zamknął obrady.