Relacja – VIII Sesja Rady Miasta Białystok – 25.03.2019 r.

VII sesja Rady Miasta Białystok rozpoczęła się o godz. 9:15 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miasta – Łukasz Prokorym.

 

W sesji wzięło udział 26 radnych. Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta 18 marca zwrócił się z wnioskiem o włączenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:

1. W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach nr 15 Dojlidy i nr 18 Nowe Miasto.
2. W sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 9 Jaroszówka.
3. Zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.
Powyższe punkty otrzymały nr 12, 13 i 14.

 

Oprócz tego Prezydent zwrócił się z wnioskiem o włączenie do porządku obrad:

1. Projektu uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku.
2. Informacji o bieżącej pracy Prezydenta.

 

Przewodniczący zgłosił także swoje wnioski o poszerzenie porządku obrad:

1. W sprawie uchylenia uchwały Nr VII/100/19 RMB z dnia 25 lutego 2019 w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku.
2. W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Białystok i nadana jej statutu.
Powyższe propozycje projektów uchwał zostały włączone do porządku obrad.

 

Ostateczny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Białystok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok (druk nr 92).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019–2036 (druk nr 93).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. M. Curie-Skłodowskiej i Legionowej) – etap I (druk nr 97).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie udzielenia w 2019 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości (druk nr 100).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2019 (druk nr 96).
– Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy na posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (druk nr 95).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego 2018 (druk nr 94).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku (druk nr 98).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 101).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach nr 15 – Dojlidy i nr 18 – Nowe Miasto.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/100/19 RMB z dnia 25 lutego 2019 w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.
18. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Białegostoku za rok 2018.
19. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Białegostoku w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. 
20. Sprawozdanie z realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Białymstoku za 2018 rok.
21. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych „Schroniska dla Zwierząt” w Białymstoku w roku 2018.
22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
23. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus za rok 2017.
24. Informacja o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informacja o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 do 28 lutego 2019 r.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie sesji.

 

Ad. 2
Radni przyjęli protokoły z VII sesji.

Ad. 3
Skarbnik Miasta – Stanisława Kozłowska zaprezentowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok wraz z autopoprawką.

Ad. 4
Z poprzednim punktem wiąże się zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Uchwała została podjęta.

Ad. 5
Dyrektor Rzeszewska zreferowała założenia planu. Radni nie podjęli dyskusji. Plan po rozpatrzeniu uwag został przyjęty.

Następne uchwały (aż do zamknięcia porządku obrad) mają charakter techniczny lub sprawozdawczo – informacyjny.

Ad. 6
Program zreferował miejski konserwator zabytków – Dariusz Stankiewicz. Opinia Komisji Kultury i Promocji była pozytywna. Uchwała została podjęta.

Ad. 7
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Adam Kurluta zaprezentował projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeznaczono 5.984.395 zł i jest to więcej w stosunku do roku ubiegłego o ponad 400.000. Uchwała została przyjęta.

Ad. 8
Radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Uchwała została przyjęta.

Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego 2018 przedstawił dyrektor – Paweł Orpik. Uchwała została przyjęta.

Ad. 10
Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku. Uchwała została przyjęta.

Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uchwała została przyjęta.

Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach nr 15 – Dojlidy i nr 18 – Nowe Miasto. Projekt zakładał nadanie nazwy Feliksa Filipowicza. Uchwała została przyjęta.

Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka. Plac na Jaroszówce otrzymał nazwę imienia Krystyny Drewnowicz.

Ad. 14
Adam Kurluta przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku. Uchwała została podjęta.

Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku. Uchwała została podjęta.

Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/100/19 RMB z dnia 25 lutego 2019 w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku. Uchwała została podjęta.

Ad. 17
Przewodniczący Łukasz Prokorym przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Przy okazji wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok Mariusz Gromko przypomniał o radach osiedli i domagał się ich przywrócenia także w następnej kadencji. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 18
Rada Miasta zapoznała się z Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Białegostoku za rok 2018.

Ad. 19
Rada Miasta zapoznała się z Informacją o stanie bezpieczeństwa Miasta Białegostoku w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. Radny Maciej Biernacki dopytał o smog.

Ad. 20
Rada Miasta zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Białymstoku za 2018 rok. Radny Biernacki dopytał ile było interwencji ekopatrolu, ile skończyło się naruszeniem przepisów. Dopytał też o umowę na badanie popiołów.

Ad. 21
Rada Miasta zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań statutowych „Schroniska dla Zwierząt” w Białymstoku w roku 2018.

Ad. 22
Rada Miasta zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.

Ad. 23
Rada Miasta zapoznała się z Raportem z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus za rok 2017.

Ad. 24
Rada Miasta Białystok przyjęła informację o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informację o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 do 28 lutego 2019 r.

Ad. 25
Wolne wnioski i informacje – nie zgłoszono.

Ad. 26
W związku z porządkiem obrad Przewodniczący o godz. 11:25 zamknął obrady.