Relacja – VII sesja Rady Miasta Białystok – 25.02.2019 r.

VII sesja Rady Miasta Białystok rozpoczęła się o godz. 9:05 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miasta – Łukasz Prokorym.

 

W sesji wziął udział komplet 28 radnych. Na wstępie Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza i zmarłego Premiera Jana Olszewskiego.

 

Przewodniczący poinformował, że Prezydent Białegostoku 18 lutego zwrócił się z wnioskiem o włączenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:

 

1. W sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego. Powyższy projekt uchwały umieścił jako punkt nr 25, a dotychczasowe punkty otrzymały kolejną numerację.
2. W sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok”. Wniosek został przyjęty i włączony do porządku obrad.

 

Oprócz tego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się z wnioskiem o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PUA „ASTWA” Sp. z o.o. na Prezydenta Miasta Białegostoku. Wniosek został przyjęty i włączony do porządku obrad.

 

Kolejne wnioski o poszerzenie porządku obrad:

1. Radny Henryk Dębowski zwrócił się z wnioskiem o włączenie do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie upamiętnienia Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930-2019)”. Wniosek nie został przyjęty.

2. Radna Agnieszka Rzeszewska zgłosiła wniosek o włączenie do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie sytuacji w oświacie”. Wniosek nie został przyjęty i włączony do porządku obrad.

 

Ostateczny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Białystok.
3. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie upamiętnienia tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska.
4. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie upamiętnienia Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930-2019).
5. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie postulatów podwyżek płac dla nauczycieli oraz procedury sporu zbiorowego w oświacie.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia siedziby Powiatowej Komendy Uzupełnień w formie tablicy pamiątkowej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 5 – Piaski oraz ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku i włączenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2019 r.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Wiesława Janickiego kategorii drogi gminnej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie ulic Armii Krajowej i Niskiej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Nowy Świat) – etap I.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok”.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PUA „ASTWA” Sp. z o.o. na Prezydenta Miasta Białegostoku.
29. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok za 2018 r.
30. Informacja z wykonania uchwał Rady Miasta Białystok według stanu na dzień 31 stycznia 2019 r.
31. Informacja o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informacja o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
32. Wolne wnioski i informacje.
33. Zamknięcie sesji.

 

Ad. 2
Radni przyjęli protokoły z VI sesji

Ad. 3
Przewodniczący Rady Miasta zaprezentował projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska. W trakcie dyskusji pojawiły się wątpliwości ze strony radnych z klubu PiS co do upamiętnienia Prezydenta Adamowicza i nadania mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Białystok.

Ad. 4
Radni bez głosu sprzeciwu przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia Jana Olszewskiego –
byłego Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930-2019).

Ad. 5
Radna Joanna Misiuk przedstawiła propozycję projektu stanowiska w sprawie postulatów podwyżek płac dla nauczycieli oraz procedury sporu zbiorowego w oświacie. Do zaprezentowanego stanowiska radna Agnieszka Rzeszewska poprosiła o włączenie do protokołu stanowiska klubu PiS jako zdania odrębnego. Rada przyjęła stanowisko zaproponowane przez radną Misiuk.

W trakcie sesji nastąpiła zmiana porządku obrad. Na wniosek radnego Marcina Moskwy do porządku obrad wprowadzono punkt w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Ad. 6
Radny Marcin Moskwa przedstawił treść projektu uchwały. Główną zmianą w stosunku do wcześniejszej uchwały jest wprowadzenie bonifikaty w wysokości 98%. Uchwała została podjęta.

Pozostałe punkty w porządku obrad zostały przenumerowane (zachowując kolejność).

Ad. 7
Skarbnik Miasta – Stanisława Kozłowska zaprezentowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok wraz z autopoprawką. Zgodnie z przyjętą nowelizacją budżetu plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku ma wynosić 2.125.357.719 zł, a plan wydatków budżetu Miasta 2.317.995.480 zł.

Ad. 8
Z poprzednim punktem wiąże się zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Uchwała została podjęta.

Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu przedstawił Bogusław Prokop. Wparcie z budżetu Miasta Białystok dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie połączeń kolejowych na odcinku Białystok-Kowno ma wynieść 100.000 zł. Dzięki temu kolejny rok będziemy mogli podróżować bezpośrednim pociągiem do Kowna. Uchwała została podjęta.

Ad. 10
Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia siedziby Powiatowej Komendy Uzupełnień w formie tablicy pamiątkowej. Uchwała została podjęta.

Ad. 11
Alina Turowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 5 – Piaski oraz ulic, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum. Za tak długim tytułem kryje się zmiana placu im Zbigniewa Simoniuka na Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jest to niewielki plac między ulicą Skłodowskiej i Akademicką. W tym momencie stoi tam pomnik upamiętniający Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Zbigniew Simoniuk zgodnie z podjętą uchwałą swoje miejsce znajdzie na małej uliczce odchodzącej od ulicy Malmeda.

Ad. 12
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku. W uchwale zawarty jest cennik opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białymstoku, za korzystanie z basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku oraz za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Białymstoku.

Ad. 13
uchwała techniczna w sprawie założenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku i włączenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 14
Ewa Mituła przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: „Projekt partnerski „Fabryka Leków – od pomysłu do produktu”, został złożony w odpowiedzi na konkurs numer POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem zawarcia umowy partnerskiej i podpisania umowy o dofinansowanie jest wyrażenie zgody na realizację projektu przez Radę Miasta Białystok. W projekcie jako Partner, w imieniu Miasta Białystok będzie brał udział Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku.

Ad. 15
Uchwała techniczna w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 16.
Uchwała techniczna przyjmowana co roku przez Radę Miasta. Dotyczy wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2019 roku. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 17
Uchwała techniczna w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 18
Uchwała techniczna w sprawie pozbawienia części ulicy Wiesława Janickiego kategorii drogi gminnej. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 19
Ewa Kułakowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 20
Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza). Jest to uchwała techniczna regulująca zakres prac planistycznych. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 21
Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie ulic Armii Krajowej i Niskiej. Jest to uchwała techniczna regulująca zakres prac planistycznych. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 22
Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Nowy Świat) – etap I wraz z autopoprawką. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Nastąpiła kolejna zmiana porządku obrad. Na wniosek radnego Marcina Moskwy z porządku obrad wykreślono punkt w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku i skierowano ja do dalszych prac w Komisji.

Ad. 23
Pani Agnieszka Rzosińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej) wraz z autopoprawką. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 24
Przewodniczący Rady Miasta pan Łukasz Prokorym przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku. Zmiany dotyczą nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 25
Przewodniczący Rady Miasta pan Łukasz Prokorym przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku. Punkt bezpośrednio związany z punktem nr 24.

Ad. 26
Urszula Dmochowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego. Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 27
Ewa Kułakowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok.” Rada Miasta podjęła uchwałę.

Ad. 28
Katarzyna Jamróz przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PUA „ASTWA” Sp. z o.o. na Prezydenta Miasta Białegostoku. Rada Miasta postanowiła podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi PUA „ASTWA” Sp. z o.o. na Prezydenta Miasta Białegostoku.

Ad. 29
Rada Miasta Białystok zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok za 2018 rok.

Ad. 30
Rada Miasta Białystok zapoznała się z informacją z wykonania uchwał Rady Miasta Białystok według stanu na dzień 31 stycznia 2019 r.

Ad. 31
Rada Miasta Białystok zapoznała się z informacją o bieżącej pracy Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym informacją o aktach prawnych Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Ad. 32
Wolne wnioski i informacje. Wywiązała się dyskusja dotycząca oświaty i podwyżek dla nauczycieli. Radny Andrzej Perkowski zaproponował, aby skończyć na ten temat dyskusję. Samorząd jest tylko skromnym odbiorcą tych środków i później ich dysponentem.

Ad. 33
W związku z porządkiem obrad Przewodniczący o godz. 16:25 zamknął obrady.