Relacja – VI sesja Rady Miasta Białystok – 11.01.2019 r.

1 stycznia 2019 r. o godz. 9:10 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 rozpoczęła się VI sesja Rady Miasta Białystok kadencji 2018-2023. Zapraszamy do przeczytania relacji z jej przebiegu.

 

 

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miasta – Łukasz Prokorym (PO). W sesji uczestniczyło 27 radnych i już na wstępie nastąpiły zmiany w porządku obrad. Prezydent zawnioskował o wprowadzenie następujących projektów uchwał i punktów:

 

1. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
2. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
3. złożenie ślubowania przez radnego Marka Tyszkiewicza,
4. oraz pięciu punktów dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody.

 

Do porządku obrad wnioski złożyli także radni. Radna Jowita Chudzik (PO) zawnioskowała o przyjęcie punktu dotyczącego wyrażenia stanowiska w sprawie likwidacji przez MSZ wiz zakupowych dla obywateli Białorusi. Radny Henryk Dębowski (PiS) zgłosił zaś wniosek o włączenie punktu dotyczącego informacji o sytuacji w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Białymstoku.

 

Ostateczny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji o nr III, IV i V.
3. Złożenie ślubowania przez radnego Marka Tyszkiewicza.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy rondu położonemu na osiedlach Mickiewicza i Dojlidy. Punkt ten dotyczył ronda jakie powstało po remoncie ul. Ciołkowskiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiz zakupowych dla obywateli Białorusi.
6 – 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy alejce położonej na osiedlu Mickiewicza.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy imienia Przedszkolu nr 82 w Białymstoku.
13-16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie opinii lokalizacji kasyna przy ul. Rynek Kościuszki 11.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspierania białostockiego sportu oraz przyznawania nagród i stypendiów sportowych.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
24. Sprawozdanie Prezydenta z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2018.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie sesji.

 

Ad. 2
Radni przyjęli protokoły z III, IV i V sesji.

Ad. 3
Radny Marek Tyszkiewicz (PO) złożył ślubowanie. Od tego momentu zaprzysiężony radny zaczyna oficjalnie pełnić swoje obowiązki. Nowy radny w styczniu pojawił się w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku przez dotychczasowego radnego Adama Musiuka (PO). Nie można być jednocześnie radnym i zastępcą Prezydenta stąd zwolnione przez radnego Musiuka miejsce zajął Marek Tyszkiewicz.

Ad. 4
Radni przyjęli nazwę ronda im. Andrzeja Meyera. Na sali obecna była wdowa po Zastępcy Prezydenta, która serdecznie podziękowała za uhonorowanie pamięci jej męża.

Ad. 5
Radna Jowita Chudzik zaprezentowała stanowisko w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiz zakupowych dla obywateli Białorusi. Wywiązała się dyskusja między wnioskodawczynią a radnym Henrykiem Dębowskim. Projekt stanowiska został przegłosowany przez Radę Miasta Białystok.

Ad. 6-10
Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody. Skargi dotyczyły spraw z ubiegłego roku, kiedy to na początku kadencji radni przypisywali się do pracy w poszczególnych komisjach.

Ad. 11
Wnioskiem o uhonorowanie pamięci prof. Aliny i Andrzeja Myrchów poprzez nadanie nazwy Ich imieniem ciągowi pieszemu pomiędzy ul. Świerkową a ul. 11 Listopada, wystąpił Senat Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowany przez rektora prof. dr hab. Roberta Władysława Ciborowskiego. Uchwała została podjęta.

Ad. 12
Z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu wystąpiła Pani Dyrektor działająca w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Wybór imienia poprzedziły rozmowy w gronie całej społeczności przedszkolnej. Pracownikom i rodzicom zależało na tym, aby była to nazwa bliska dzieciom, budząca dobre skojarzenia i odzwierciedlająca system wartości, które będą kształtowały charaktery wychowanków. Decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wybrano nazwę „Stumilowy Las”, dostrzegając dobro płynące z powieści autorstwa A. A. Milne’a „Kubuś Puchatek”. Uchwała została podjęta.

Ad. 13 -16
Radni podjęli serię uchwał w kwestii wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Rynek Kościuszki 11 w Białymstoku.

Ad. 17
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2018 r. przedstawiła Radzie Miasta Białystok projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok. Radni podjęli uchwałę.

Ad. 18
Dyrektor Edyta Mozyrska przedłożyła projekt uchwały w sprawie stypendiów i nagród sportowych. Uchwała reguluje wsparcie białostockich klubów sportowych, zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Ad. 19
Radni podjęli uchwałę o konsultacjach do budżetu obywatelskiego.

Ad. 20
Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie do Związku Miast Polskich.

Ad. 21
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.

Ad. 22
Andrzej Karolski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej przedstawił projekt uchwały dotyczącej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Radni przyjęli uchwałę.

Ad. 23
Do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rada Miasta Białystok powołała radnych: Tomasza Kalinowskiego, Jarosława Grodzkiego, Katarzynę Kisielewską-Martyniuk, Andrzeja Perkowskiego oraz osobę spoza Rady – Ryszarda Woronowicza.

W trakcie sesji nastąpiła zmiana porządku obrad. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta – Łukasza Prokoryma, do porządku obrad wprowadzono punkty dotyczące uzupełnienia składu komisji Budżetu i Finansów, Edukacji i Wychowania, Sportu i Turystyki oraz Kultury i Promocji Miasta. Zmiany wiązały się z dołączeniem do składu Rady radnego Marka Tyszkiewicza. Każdy radny musi być przypisany do wybranych przez siebie komisji.

Ad. 24-27
Radni podjęli serię uchwał dotyczących zmiany składów osobowych komisji.

Ad. 28
Rada Miasta Białystok przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Białegostoku z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2018 roku.

Ad. 29
Wolnych wniosków i informacji nie było.

Ad. 30
Przewodniczący Rady Miasta o godz. 13:05 zamknął obrady.