Zapowiedź – XI sesja Rady Miasta Białystok – 20.05.2019 r.

20 maja odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Białystok. Radni i radne spotkają się, jak się przyjęło, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00.

 

Proponowany porządek obrad:

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad radni rozpatrzą 21 punktów.

Rada Miasta Białystok obrady rozpocznie od projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku dla tragicznie zmarłego Prezydenta Adamowicza.

Kolejne punkty dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego. Radni i radne zajmą się planami dla:

– części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) – etap II,

– części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej);

oraz zmienią plany dla:

– części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych),

– części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ulicy Gen. S. Maczka).

Punkt 8 to nadanie nazwy ulicom położonym w Białymstoku na osiedlach: nr 9 – Jaroszówka oraz nr 14 – Mickiewicza. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka, w obrębie nr 15 – Bagnówka, nadaje się nazwę – Ametystowa. Natomiast innej ulicy na osiedlu nr 14 – Mickiewicza radni nadadzą nazwę – inż. Mieczysława Królika. Co ciekawe ul. Królika jest już w Białymstoku i jest nią ulica mająca otrzymać nazwę Ametystowa. Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy inż. Mieczysława Królika na Ametystową wystąpili sami właściciele nieruchomości znajdujących się obecnie przy ul. Królika, prośbę swą motywując tym, iż w rejonie ich ulicy znajdują się nazwy: Diamentowa, Topazowa, Cyrkoniowa. Obecna nazwa nie komponuje się z nazwami pobliskich ulic, a to powoduje duże trudności z dotarciem m.in. służb medycznych, policji oraz taksówek.

W punkcie 9 Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 oraz w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Kolejne dwa punkty dotyczą odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej nowemu najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego. W uzasadnieniu projektów uchwał czytamy, że Rada Miasta Białystok może skorzystać z uprawnienia przyznanego przez ustawodawcę i wyrazić zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w innych przypadkach, niż określone w ustawie. Z racji anonimizacji danych dopiero na sesji poznamy więcej szczegółów dotyczących tych spraw.

Punkty w porządku obrad od 12 do końca są punktami stricte technicznymi lub sprawozdaniami. Dotyczą takich spraw jak: zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg w Białegostoku, przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez samorządowy zakład budżetowy Cmentarz Miejski w Białymstoku czy zmian w składzie osobowym stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Na zakończenie Rada zapozna się informacją o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej miasta Białystok w roku 2018 oraz z dwoma sprawozdaniami:

– z wykonania Uchwały Rady Miasta Białystok XXXIV/377/12 z 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,

– z realizacji Programu „Karta Aktywnego Seniora”.